ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
Тернівського ліцею

 І.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                  

 1. Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою, з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці запроваджуються ці Правила внутрішнього трудового розпорядку. Метою цих Правил є визначення прав та обов’язків педагогічних працівників та  обслуговуючого персоналу закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок.
 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ліцею за поданням адміністрації та профспілкового комітету, затверджені зборами трудового колективу ( протокол № 17 від  04 січня 2021 року) та розглянуто на засіданні педагогічної ради ( протокол №  4 від   04 січня 2021 року).
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Працівники ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
 2. При прийнятті на роботу директор зобов’язаний попросити від особи, що працевлаштовується:

а) трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

б) паспорт, ідентифікаційний номер (та їх копії);

в) диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

г) військовий квиток ( пред’являють військовослужбовці).

Крім того, особи, які приймаються на роботу в ліцей, зобов’язані надати медичну книжку з висновком про відсутність протипоказань для роботи в закладі освіти.

 1. Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 2. Прийняття на роботу оформляється наказом директора, який оголошується працівнику під підпис.
 3. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, заводяться трудові книжки.
 4. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях.
 5. Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності в навчальному закладі.
 6. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на заступника директора.
 7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці; наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я; його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце.

г) проінструктувати працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи директора допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи може мати місце по закінченню навчального року.
 3. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості по штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 4. Припинення трудового договору оформляється наказом директора.
 5. Директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 ІІІ.ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Педагогічні працівники мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.
 1. Працівники навчального закладу зобов’язані:
 • працювати сумлінно, виконувати посадові обов’язки, режим ліцею, вимоги статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
 • виконувати вимоги з охорони праці, санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна закладу.
 • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
 • настановою та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;
 • захищати дітей, молодь від усяких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
 1. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожен працівник ліцею за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, правилами внутрішнього розпорядку ліцею та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.
 2. Працівники в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ

 1. Директор зобов’язаний:
 • забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять;
 • удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи ліцею;
 • організувати атестацію;
 • укладати і розривати угоди, контракти з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України “Про освіту”;
 • доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам відповідно до графіка відпусток;
 • забезпечити умови виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
 • дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників ліцею, учнів і забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
 • організувати харчування учнів ліцею;
 • своєчасно подавати органам державної виконавчої встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан закладу;
 • забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників ліцею.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 1. Для працівників ліцею установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.
 2. Тривалість щоденної роботи працівників закладу становить 8 годин – з 8.00 до 16.00 при тижневій нормі 40 годин. Час початку роботи:

а) чергового вчителя – о 0800 годині;                                                                                                                                                   

б) чергового адміністратора – о 0800годині;

в) вчителів – о 0800 годині або не менше ніж за 20 хвилин до початку уроку.

Регламент проведення уроків та перерв:

Для учнів 5-11 класів тривалість уроків 45 хв:

Перерви
1-й урок 0845-0930 0930-0940
2-й урок 0940-1025 1025-1040
3-й урок 1040-1125 1125-1140
4-й урок 1140-1225 1225-1235
5-й урок 1235-1320 1320-1330
6-й урок 1330-1415 1415-1420
7-й урок 1420-1505  
 1. Гурткові заняття розпочинають свою роботу о 1505 год. і закінчуються о 1700 год.
 1. Для педагогічних працівників час початку роботи кожного вчителя за 20 хвилин до початку його першого уроку. В межах робочого часу педагогічні працівники повинні вести всю роботу освітнього процесу відповідно до посадових обов’язків, навчального плану, плану роботи ліцею.
 2. При відсутності педагога або обслуговуючого персоналу керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
 3. Для  обслуговуючого персоналу визначається наступний режим роботи: Прибиральниці залучаються до чергування по закладу за графіком, складеним завгоспом та затвердженим директором ліцею.
 4. Сторож працює  по графіку змінності, затвердженого директором.  Для них запроваджується підсумковий облік робочого часу, але тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормального числа робочих годин. Ці працівники працюють у вихідні та святкові дні. Цей час включається у місячну норму часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота у святкові дні оплачується в розмірі погодинної ставки понад місячний оклад.
 5. Двірник працює за своїм графіком роботи, але з умовою, що територія, яка прибирається, повинна бути чистою до початку занять в ліцеї.
 6. Директор залучає вчителів до чергування. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням із профспілковим комітетом за поданням заступника директора.
 7. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. Так, при навчальному навантаженні 18 годин вчитель працює під час канікул 3 год.40 хв. щоденно, при 20 годинах – 4 години, при 25 годинах – 5 годин тощо.
 8. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожен календарний рік.
 9. Надання відпустки директору ліцею оформляється наказом відділу освіти Тернівської ОТГ, а вчителям, обслуговуючому персоналу – наказом директора по ліцею.
 10. Забороняється не надання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також не надання відпустки працівникам, молодшим 18 років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку із шкідливими умовами праці.
 11. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років, які усиновили дитину, які мають дитину-інваліда, чоловікам, які виховують дитину без матері (в т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі), а також особам, які взяли під опіку дитину за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.
 12. Педагогічним працівникам забороняється:
 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи ;
 • подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання посадових  обов’язків.

16. Забороняється в робочий час:

– відволікати вчителів від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом;

– відволікання працівників, а також учнів від виконання обов’язків за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім  процесом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ                                                                        

 1. За досягнення високих результатів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального і матеріального заохочення.
 2. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.                                                Адміністрація закладу застосовує такі заохочення:
  • оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
  • оголошення подяки;
  • премія;
  • нагородження Почесною грамотою;
  • нагородження цінним подарунком;
  • вшанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.
 3. Адміністрація спільно з профспілковим комітетом  надають переваги і соціальні пільги в межах своєї компетентності в першу чергу вчителям, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов’язки.

VІІ.   СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.                      

  1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
   • догана;
   • звільнення.
  2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3,4,7,8 ст.40, ст.41 Кодексу Законів про працю України.
  3. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею.
  4. Працівники, обрані до складу профспілкового комітету ліцею і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профкому, а голова профкому – без попередньої згоди комітету профспілки працівників освіти ОТГ.
  5. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.
  6. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
  7. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
  8. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівнику під розписку.
  9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
  10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути  зняте до закінчення одного року.
  11. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
  12. Директор закладу має право взамін накладання дисциплінарного стягнення про порушення трудової дисципліни подати на розгляд трудового колективу або профспілкового комітету.

VIII.  УЧНІ ЛІЦЕЮ:

Зовнішній вигляд

 1. Демократичний підхід щодо зовнішнього вигляду учня передбачає відсутність форми єдиного зразка, але зовнішній вигляд є «візитною карткою» кожної людини.  Форма єдиного зразка може встановлюватися класними колективами або рішенням батьківських зборів. У стінах ліцею вартість одягу учня не має значення. Учень ліцею повинен з’являтися в акуратному, діловому, строгому за стилем одязі, в якому зручно під час занять та на перервах. Одяг та аксесуари не повинні заважати іншим.
 2. Заборонено: носити штани «під рвані», блузи, що оголюють живіт та спину; прикраси; некоректно проявляти емоції; користуватися чужим спортивним одягом або взуттям, використовувати спільний посуд під час їжі. Головний убір, сонцезахисні окуляри, рукавички тощо слід зняти при вході до приміщення. Не дозволяється перебування у приміщенні ліцею у верхньому одязі.

Користування електронними засобами

 1. Учні можуть користуватися під час занять радіо, компакт-дисками, мобільними телефонами, іншими електронними засобами тільки з дозволу вчителя з навчальною метою.
 2. Навчальний заклад не несе відповідальності за зникнення або псування особистих речей.

Навчання

   1. Учні повинні приходити в ліцей з виконаним домашнім завданням, мати щоденник, підручники, зошити та інше навчальне приладдя, відповідно розкладу.
   2. Урок проходить під керівництвом учителя. Учень зобов’язаний виконувати його вимоги. Вчитель не повинен витрачати час уроку на питання дисципліни. Про учнів, які заважають освітньому процесу, вчитель повідомляє класного керівника або подає доповідну записку черговому адміністратору, які проводять профілактичну роботу, повідомляють про порушення батьків учнів.
   3. Учень, який з’явився в клас після дзвоника, зобов’язаний надати щоденник учителю для відповідного зауваження.
   4. Учень, який запізнився, повинен звернутися до свого класного керівника (а на час його відсутності – до заступника директора ) та подати пояснювальну записку про причину запізнення.
   5. На уроці учні повинні дотримуватись дисципліни, бути уважними до вчителя і однокласників, виходити до дошки з щоденником, дотримуватися морально-правових і етичних норм в міжособистісному спілкуванні:
    • коли входить учитель, встати й привітати його, після чого з дозволу сісти на своє робоче місце;
    • якщо необхідно звернутися до вчителя, підняти руку;
    • коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу й уважно вислухати зауваження, інструктаж;
    • виходити з кабінету можна тільки після дзвінка і з дозволу вчителя;
    • використовувати навчальний час для виконання завдання і не відволікатися розмовами, своєчасно та якісно виконувати доручену справу.
   6. Урок фізичної культури:
    • учні, звільнені від занять фізичної культури, обов’язково мають подати медичну довідку  відповідного зразка.
    • усі звільнені мають бути присутні в спортивній залі від початку до кінця заняття, незважаючи на термін звільнення.
    • під час занять фізичною культурою обов’язково слід мати встановлену спортивну форму (спортивний костюм, шорти, футболку, взуття на м’якій основі).

   Щоденник учня

  1. 1. Щоденник є офіційним документом учня. Учень зобов’язаний постійно мати при собі щоденник, подавати його на першу вимогу адміністрації, класного керівника, вчителя-предметника; належним чином зберігати його та подавати батькам для підпису.Відсутність учня на занятті
  2. 1. Якщо учню необхідно бути відсутнім під час занять, батьки повинні особисто повідомити класного керівника або заздалегідь подати заяву на ім’я директора.
  3. 2. Про будь-яку незаплановану відсутність необхідно повідомити того ж дня, можна зателефонувати та пояснити її причину. За відсутності учня протягом тижня батьки особисто подають пояснювальну записку.
  4. 3. Відсутність через хворобу має бути підтверджена медичною довідкою не пізніше як за тиждень після повернення учня.
  5. 4. Відсутність не звільняє від контролю знань. Учень, який пропустив заняття з поважної причини, зобов’язаний першим звернутися до вчителя, погодити з ним форму відпрацювання та час виконання контрольної роботи.

Дотримання правил гігієни

1. Учні ліцею повинні дотримуватись правил особистої гігієни, слідкувати за чистотою класних кімнат, шкільного приміщення та подвір’я.

2. Учні повинні стежити за своїм зовнішнім виглядом. Волосся учнів повинно бути акуратно укладеним або підстриженим, обов’язково чистим. Одяг і взуття учнів повинні бути чистими, охайними, з урахуванням етичних і естетичних норм культури одягу для державних установ.

3. Приймати їжу можна тільки в приміщенні їдальні ліцею, заздалегідь помивши руки з милом.                                                                                                                   

Вимоги безпеки під час освітнього процесу

  1. Щоб уникнути нещасних випадків і травмувань, кожен учень повинен дотримуватись правил особистої безпеки, а саме:
   • не підходити і не чіпати незнайомі предмети і тварин;
   • не висовуватися з вікон шкільної будівлі;
   • не спілкуватися з незнайомими людьми, що викликають підозру;
   • не торкатися мокрими руками електричних приладів, дротів електроустановок, що знаходяться в будівлі ліцею та шкільному подвір’ї;
  2. До і після початку занять, під час перерв не бігати по ліцею та пришкільній території.
  3. Під час уроків, лабораторних та практичних робіт виконувати лише ті завдання, які поставив учитель.
  4. Учням категорично заборонено приносити в ліцей легкозаймисті і вибухонебезпечні предмети, а також сірники і запальнички.
  5. При створенні конфліктної ситуації під час освітнього процесу учням категорично забороняється самостійно її вирішувати. Такі ситуації необхідно вирішувати тільки із залученням вчителя, класного керівника або адміністрації.
  6. Учням забороняється без дозволу співробітників закладу знаходитися поблизу встановленого устаткування, приладів і інших предметів, що є небезпечними для здоров’я і життя.
  7. Освітлення закладу – електричне. Включати в мережу електронагрівальні та інші електроприлади і апарати дозволено тільки співробітникам ліцею за допомогою справних з’єднань. Самовільна експлуатація учнями електронагрівальних приладів і електроустаткування категорично заборонена.
  8. При виявленні несправності електропроводки або електроустаткування учні негайно повинні повідомити про це вчителя або будь-якого працівника ліцею.
  9. У випадку виникнення вогненебезпечної ситуації в будівлі або на шкільному подвір’ї, учні зобов’язані повідомити про це вчителя або будь-якого і працівника ліцею. Самостійно ліквідовувати займання електропроводки категорично забороняється!
  10. Якщо учень став свідком нещасного випадку, що відбувся в будівлі ліцею або на шкільному подвір’ї з учнями або працівниками закладу, він зобов’язаний надати посильну першу долікарську допомогу, повідомити про те, що трапилось  дорослих, що перебувають  в навчальному закладі, і взяти участь в розслідуванні нещасного випадку.

Паління та вживання алкоголю                                                                                            

 1. Заборонено палити й вживати слабоалкогольні та алкогольні напої у приміщенні та на території ліцею.

ІХ. ТЕРМІН ДІЇ

 1. Правила, укладені на 2021 – 2025 роки, набирають чинності з моменту затвердження наказом по ліцею і діють до укладення нових або перегляду цих Правил.
 2. У разі реорганізації закладу, Правила зберігають чинність протягом строку, на який їх укладено, або можуть бути переглянуті за згодою колективу.
 3. У разі ліквідації закладу Правила зберігають чинність протягом усього строку проведення ліквідації.
 4. У разі зміни роботодавця чинність Правил зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ.

  ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ ТА РОБОТИ З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ      

   1. У кабінеті інформатики робоче місце учня облаштовується персональним комп’ютером з монітором з діагоналлю не менше 15 дюймів, системним блоком, відокремленими клавіатурою та «мишею», столом і стільцем. Також замість комп’ютера можна використовувати ноутбуки з екраном діагоналлю не менше 14 дюймів, відокремленою клавіатурою та “мишею” за умови, що чергуються практична та теоретична частина навчального заняття.  2. Освітленість екрану робочого місця має бути не менше 200 люксів, а робочого стола — не менше 400 люксів. Не дозволяється одночасна робота за одним комп’ютером двох і більше учнів.
   2. Також забороняється використовувати екрани, сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.
   3. Дозволяється дротове й бездротове підключення до мережі Інтернет. Якщо використовується бездротове підключення, Wi-Fi-роутери розміщуються на висоті не менше 2 метрів від підлоги та вимикаються у позанавчальний час.

ВИМОГИ ЩОДО РОБОТИ З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

   1. Якщо під час заняття використовуються технічні засоби навчання, вчитель має чергувати види навчальної діяльності. Існують певні вимоги, скільки часу діти різного віку можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку:
   • для учнів 1 класів — не більше 10 хвилин;
   • для учнів 2 — 4 класів — не більше 15 хвилин;
   • для учнів 5 — 7 класів — не більше 20 хвилин;
   • для учнів 8 — 9 класів — 20 — 25 хвилин;
   1. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 — 11(12) класів — не більше 25 — 30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15 — 20 хвилин на другому навчальному занятті.
   2. Під час уроку, після роботи з технічними засобами учні обов’язково мають робити вправи для профілактики зорової та статичної втоми.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

   1. У шкільній їдальні та буфеті забороняється продаж кондитерських виробів із кремами,  морозива,  яєць та м’яса  водоплавної птиці, м’ясних  виробів нижче  I  сорту,  студнів,  зельців, фаршмаків,  грибів, молока-самоквасу, сметани, фляжного молока та м’якого сиру без    термічної    обробки,   консервів   непромислового виготовлення,  солодких газованих напоїв, нарізних салатів із майонезом, оцтом, сметаною а також забороняється продаж, зокрема, зернових продуктів, що містять понад 10 г цукру на 100 г готового продукту, продуктів, що містять понад 0,12 г солі, або еквівалентну кількість солі на 100 г готового продукту, синтетичні барвники, ароматизатори (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту), підсолоджувачі, підсилювачі смаку та аромату, консерванти.
   2. Забороняється продаж продуктів із рослинними жирами, непастеризованих соків, кави та кавових напоїв, енергетичних напоїв тощо.

Також визначаються  основні групи продуктів, які обов’язково мають бути в раціоні дитини, та вимоги до цих продуктів. Приміром, принаймні раз на тиждень для учнів має готуватися риба. А фрукти та ягоди подаються без додавання цукру та підсолоджувачів.

НАВЧАННЯ УЧНІВ  1-4 КЛАСІВ ЛИШЕ У ПЕРШУ ЗМІНУ

У ліцеї навчання учнів 1-4 класів має організовуватися в першу зміну.

ПРАВИЛА ЩОДО ПРИБИРАННЯ ШКОЛИ УЧНЯМИ 

   1. Під час самообслуговування учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття. Робота із самообслуговування має проводитися за участю педагогічних та/або медичних працівників і не перевищувати 1 годину на тиждень.
   2. Також учням 5-11(12) класів дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання без миючих і дезінфікуючих засобів, поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги). 3. Учням забороняється виконувати небезпечні для їхнього життя та здоров’я роботи, зокрема, ті через які вони можуть заразитися інфекційними хворобами.

ВИМОГИ ДО МЕБЛІВ

   1. Види меблів використовуються залежно від призначення навчальних приміщень. Це одномісні та двомісні робочі столи учнів, стільці зі спинками різних ростових груп, регульовані одномісні та двомісні робочі столи учнів та стільці зі спинками, лабораторні столи, дошки, відкриті та закриті шафи, стелажі, вітрини тощо. 2. Робочі столи та стільці мають бути такими, що не порушують поставу учнів, забезпечують мобільні робочі місця та легко трансформуються для роботи у групах. У кожному навчальному приміщенні має бути 2 — 3 розміри відповідно промаркованих меблів.  Важливо, що меблі повинні бути без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі підлягають своєчасній заміні. Поверхня навчальних меблів має бути стійкою до дії мийних та дезінфекційних засобів.

ТУАЛЕТИ ЛИШЕ У ПРИМІЩЕННІ

   1. Санітарні вузли мають розміщуватися лише у приміщенні. У них мають бути паперові або електрорушники, рідке мило, туалетний папір, хоча кількість цих засобів гігієни не визначена.
   2. Санітарний регламент встановлює обов’язковість дверцят у туалетних кабінках. Вони мають бути непрозорими, висотою не менше 1,5 м та замикатися з середини. Кабіни відгороджуються одна від одної непрозорими стінками висотою не менше 1,75 м на відстані 0,1 м від підлоги.

ПІДВЕЗЕННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

   1. Забезпечуються підвезенням до школи учні, які проживають від закладу освіти на відстані понад 2 км.
   2. Підвезення організовується з попередньо визначеними зупинками.
   3. Відстань від місця проживання учнів до місця збору на зупинці не повинна перевищувати 500 м.

ІНТЕРЕСИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

   1. На кожному поверсі в санітарних вузлах для учнів має бути спеціально обладнана кабіна для дітей з інвалідністю, зокрема, для учнів, що пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів.
   2. Робочі місця для учнів з особливими освітніми потребами обладнуються відповідно до потреб дитини. Рекомендації щодо таких особливостей облаштування робочого місця для конкретної дитини мають надаватися у висновках інклюзивно-ресурсних центрів.
   3. Для дітей, що мають особливі дієтичні потреби, наприклад, алергії, має організовуватися окреме харчування.  Для цього батьки дитини подають до закладу освіти медичну довідку від сімейного лікаря чи педіатра. У довідці встановлюється діагноз та зазначаються особливі дієтичні потреби учня.

Директор ліцею                                        А.В. Шулежко

Голова профкому                                      Ю.В.  Корінна