Обговорено і затверджено

на педагогічній раді 24.12.2020 р.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕРНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2021 – 2025 РОКИ

Вступ.

Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна освіта – це основа культури людини, яка визначає її індивідуальність та забезпечує особистісний ріст. Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепцією нової української школи.

Відповідно до чинного  законодавства, метою повної загальної середньої освіти  є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого професійного вибору та самореалізації.

Тернівський ліцей забезпечує набуття учнями знань за програмами початкової, базової та повної середньої освіти, досягнення ними визначених стандартами освіти результатів навчання, а також сприяє компетентнісному формуванню та фізичному розвитку особистості.  Освітній процес у ліцеї організований так, щоб забезпечити формування в учнів передбачених сучасними освітніми стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

В ліцеї впроваджене допрофільне та профільне навчання (технологічний профіль).

Педагогічний колектив  прагне створити умови для розвитку кожного учня, дати йому можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурну підготовку. Для цього необхідний постійний розвиток  освітнього  закладу, поповнення його матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічних працівників, а, головне, єднання та духовне зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти.

Тернівський ліцей -це заклад загальної середньої освіти особистісного розвитку і самовдосконалення, де кожного люблять, шанують, підтримують, бо це – людина, незалежно від навчальних чи професійних успіхів, майнового стану або соціального статусу. У рамках ліцею об’єднуються всі учасники освітнього процесу, кожному надаються можливості плекати свій дух та тіло, розвивати інтелект, мислити і творити.

Це заклад, де навчають та виховують з опорою на національні та духовні багатства України, військову звитягу та досвід козацької слави. Учням тут пропонують осягнути та засвоїти краще з того, що накопичено українською історією, знайти собі справу до душі, увійти в цивілізований європейський простір, реалізувати себе і відчути задоволення до причетності сучасної української спільноти.

МІСІЯ ліцею  – кожному ліцеїсту гідні і необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного й суспільного блага.

МЕТА ліцею полягає в створенні умов для розвитку особистості ліцеїста, його самореалізації у виборі майбутньої  професії, здатності до ефективного навчання протягом життя, у формуванні готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів.

 ЗАВДАННЯ  Стратегії: – визначити риси, що творять власне обличчя ліцею, і принципи, на яких має ґрунтуватися життєдіяльність всіх учасників освітнього процесу;

– визначити та обґрунтувати пріоритети розвитку закладу  на наступні п’ять років; – визначити найважливіші особливості організації освітнього процесу, що вказують на його інноваційний характер;

– допомогти всім членам ліцейної громади осмислити стратегію розвитку освітнього закладу та стимулювати їх активну участь у її реалізації;

– популяризувати ліцей  як сучасний проєвропейський заклад освіти, відкритий до співпраці з усіма організаціями, корисними для учнів освітніми закладами і громадськими об’єднаннями, окремими особами.

Основні завдання розвитку ліцею полягають:

– в ефективному впровадженні в освітній процес сучасних досягнень психології та педагогіки;

– здійсненні навчання за принципом самонавчання і саморозвитку;

– виховання на засадах патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

– поширенні впливу розумових дій, ігрових ситуацій, на вивчення навчальних предметів;

– удосконаленні матеріально-технічної бази ліцею в оснащенні й оздобленні приміщень відповідно до специфіки навчального закладу;

– наданні ліцеїстам можливостей для розвитку їх природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення;

– активізації діяльність учнівського самоврядування як важливого демократичного органу;

– наданні ліцеїстам можливості брати активну участь в міжнародних освітніх проектах, освітніх конференціях, семінарах та фестивалях тощо;

– підготовці фізично здорових, вольових особистостей, спроможних переносити труднощі;

– налагодженні мережі взаємодії з освітніми закладами України і світу.

Організація освітнього процесу

Ліцей планує свою роботу самостійно.

Основним документом, що  регулює  освітній процес,  є освітня програма, навчальний план,  який складається на основі  розроблених  Міносвіти  базових  навчальних планів з урахуванням і конкретизацією профілю ліцею.

Відповідно  до  навчального   плану ліцею   педагогічні працівники  самостійно  добирають навчальні програми,  підручники, допущені Міністерством освіти України,  а також  науково-методичну літературу,   навчально-наочні  посібники  та  обладнання,  форми, методи і засоби навчання.

Навчальні програми,   підручники   та  посібники,  розроблені педагогічними  працівниками  ліцею   можуть    використовуватись в освітньому процесі після експертизи.

Педагогічні   працівники    ліцею    можуть    поєднувати освітню   роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами   організації  навчальних  занять  інноваційні  технології  навчання.

Поглиблена, профільна  підготовка  учнів  досягається  в  результаті вивчення спеціальних курсів,  факультативів,  курсів  за  вибором, відвідування   занять   у   гуртках,   клубах,  студіях,  а  також стажування,  практики в навчальних  і  наукових  лабораторіях,  на виробництві.   У   ліцеї  може  проводитись  підготовка  учнів  за
індивідуальними     навчальними     планами,     дистанційна, змішана,  пошукова      та навчально-дослідна робота.

Поряд із  традиційними  методами  і  формами  організації навчальних  занять  у  ліцеї  можуть  застосовуватись  інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання (теоретичне і  технічне),  пошуково-дослідницька  робота,  у  тому числі літня навчально-дослідницька   практика   та   інші   види    навчальної діяльності.

Ліцей у  межах  часу,  передбаченого  навчальним  планом, самостійно  встановлює  структуру навчального року (за семестрами), а також тривалість навчального тижня. Тижневий режим роботи  ліцею регламентується розкладом занять.

НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (НУШ)

ОСЕРЕДКИ ПРИДБАТИ ТЕРМІНИ (роки)
Навчально-пізнавальна діяльність Одномісні регульовані столи

Шафи закриті

1 кл. 2021

2021, 2022, 2023

Художньо-творча діяльність Мольберти

Полімерна глина, кінетичний пісок

2021, 2022

2021

Осередок для гри Стіл для ігор

Килимок

Настільні, розвивальні ігри

Спортінвентар

2021, 2022, 2023

2021,

2021-2025

2021-2025

Дослідницький осередок Створення мурашиної ферми

Акваріум

Живий куточок

Створення куточку кімнатних рослин

2021

2021

2021

2021

Осередок відпочинку М’які меблі 2022, 2023
Комп’ютерне обладнання Ноутбук

Індивідуальні планшети

1 клас 2021;

2023, 2024

Дидактичні матеріали та обладнання Дидактичні матеріали Щорічно
Мультимедійне обладнання Телевізор

Мультимедійна дошка

Проектор

2022-2025

2022, 2023

2021-2023

СТВОРЕННЯ НОВОГО ШКІЛЬНОГО ПРОСТОРУ,

ЩО МОТИВУВАТИМЕ УЧНІВ НАВЧАТИСЯ

ЗАХОДИ ВИД РОБІТ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ
Оформлення загальношкільного дизайну Утеплення фасаду, кольорова гама Державні бюджетні

кошти

2022
Оновлення простору кабінетів Придбання меблів, оформлення, дизайн Бюджетні, місцеві 2021-2022
Оновлення прилеглих рекреацій Естетичне оформлення коридорів Державні, місцеві, спонсорські 2021
Оформлення і облаштування класів просто неба Облаштування двох зелених класів Спонсорські 2021
Створення навчально-ігрового майданчика Оформлення ігрових зон на подвір’ї Спонсорські 2021, 2022
Проект «Підлога теж навчає» Оформлення ігрових зон в коридорах ліцею Спонсорські Протягом 5 років
Створення фотозон Створення та облаштування фото-зон в приміщенні та на подвір’ї Спонсорські Протягом 5 років
Естетичне оформлення внутрішніх стін Облаштування змінних фотовиставок, мозаїки тощо Спонсорські 2021-2023

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

ВИДИ РОБІТ 2021 2022 2023 2024 2025
1 Головна проблема – заміна електроопалення на альтернативне + +
2 Поточний ремонт даху над спортивним залом, їдальнею та музеями +
3 Проведення капітального ремонту екологічного центру + +
4 Проведення ремонту підлоги в спортивному залі +
5 Проведення ремонту підлоги на харчоблоці +
6 Заміна усіх зовнішніх дверей +
7 Заміна вікон на енергозберігаючі + + +
8 Облаштування внутрішніх туалетів +
9 Заміна покриття підлоги на поверхах + +
10 Провести ремонт огорожі +
11 Облаштувати гардероб +
12 Створення шкільного музею

Українського хліба

+ +
13 Придбання антисептичних та індивідуальних засобів захисту + + + + +
14 Придбання інтернет-приймача

(модем) для кабінету фахівця з охорони праці

+
15 Створення куточка ОП, придбання літератури, методичних посібників, стендів + + +
16 Придбання канцтоварів + + + + +
17 Придбання шкільного автобуса +
18 Облаштування кабінету релаксації + +
19 Оснащення шкільної майстерні необхідними матеріалами та інструментами + + + + +
20 Придбання електроінструментів для проведення поточних ремонтів + + + + +
21 Придбання бензо та електрокосилок + +
22 Ремонт каналізації в шкільній їдальні +
23 Підведення гарячої води   до умивальників шкільної їдальні +
24 Заміна мийок на харчоблоці + +
25 Придбання електром’ясорубки +
26 Придбання морозильної камери +
27 Поповнення їдальні кухонним та столовим посудом + + + + +
28 Заміна меблів у шкільній їдальні + + +
29 Облаштування контуру опору ізоляції для шкільної їдальні терміново
30 Придбання електроконвекторів + + + + +
31 Облаштування приміщення ліцею пожежною сигналізацією + +
32 Обробка горищних дерев’яних конструкцій + + + + +
33 Проведення поточного ремонту актового залу +
34 Придбання секцій м’яких стільців для актового залу +
35 Придбання необхідних матеріалів та фарби для виконання поточних щорічних ремонтів шкільних приміщень та шкільної території + + + + +