Освітні програми

У відповідності до чинного законодавства ліцей здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта;

II ступінь – базова загальна освіта;

III ступінь – середня (повна) загальна освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних  Типових освітніх програмах.

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення закладу є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітні програми, реалізовані у закладі, спрямовані на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина – патріота, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Досягнення мети, тим самим призначення закладу освіти, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена  на 2023-2024 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017р.

Державних стандартів повної загальної середньої освіти:

на рівні початкової  освіти ( в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової освіти ( затвердженого   Постановою  Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 );

на рівні базової середньої освіти: в 5 – 9 класах – Державного стандарту базової середньої освіти  (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09. 2020 р. № 898);

в 6 – 9 класах Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти  (затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від

23.11. 2011 р. № 1392);

на рівні профільної середньої освіти в 10 – 11(12) класах Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти  (затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від  23.11. 2011 р. № 1392).

Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти –

на рівні початкової освіти:

Типова освітня програма для учнів 1 – 2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна ( затвердженої наказом МОН України від 08.10.2019 р. № 1272);

 

Типова освітня програма для учнів 3 – 4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна ( затвердженої наказом МОН України від 08.10.2019 р. № 1273).

На рівні базової середньої освіти:

у 5 – 6 класах – наказом МОН України від 19.02.2021р. № 235;

у 7 – 9 класах –  наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 405;

у 10 – 11 класах наказ МОН України від 20.04.2018 р.

 

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів для кожного ступеня окремо;
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.