ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тернівської сільської ради

від 25.06.2020 №23-1/VII

СТАТУТ

ТЕРНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

с. Тернівка 2020

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Тернівський ліцей Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області (далі – Тернівський ліцей) керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Тернівської ОТГ, розпорядженнями сільського голови, Освітньою програмою, цим Статутом.

1.2.   Повне найменування українською мовою: Тернівський ліцей Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області.

1.3.   Скорочена назва: Тернівський ліцей Тернівської сільської ради.

1.4.   Форма власності – комунальна.

1.5.   Юридична адреса закладу: 20733, вул. Шевченка, 3, с. Тернівка, Смілянський район, Черкаська область; еmаі1:Tегnіvка_s@uкr.nеt.

1.6.   Заклад є юридичною особою має печатку, штамп, код ЄДРПОУ, бланки зі своєю назвою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банка.

1.7.   Засновником (власником) закладу є Тернівська сільська рада.

1.8.   Тернівський ліцей є правонаступником всього майна, прав та обов’язків
закладу загальної середньої освіти I – IIIступенів с. Тернівка Тернівської
сільської ради Смілянського району Черкаської області.

Уповноваженим органом є – відділ освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради.

1.9.   Тернівський ліцей забезпечує здобуття третього рівня повної загальної
середньої освіти.

Тернівський ліцей за рішенням засновника може залучатися до діяльності освітнього округу.

Тернівський ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) спеціальні інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Індивідуальну форму навчання організовувати відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання у ЗНЗ та за підтвердженням компетентних спеціалістів (довідки ЛКК, висновки комісії про комплексну психолого-педагогічну оцінку  розвитку дитини).

Профіль: «Інформатика» ( але за рішенням педагогічної ради, батьківського комітету та за наявності матеріально-технічної бази профіль може бути змінено)

1.10. Головною метою Тернівського ліцею є:

—  забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової загальної
середньої освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і
майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин;

— забезпечення розвитку навчального закладу, зміцнення його матеріальної бази;

— здійснення соціального захисту працівників, учнів, створення умов для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

— організація обліку дітей шкільного віку, контроль виконання вимог навчання дітей;

— вирішення у встановленому порядку питань, пов’язаних з опікою і піклуванням про малолітніх, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, захист їх прав та іншої допомоги;

— задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.11. Мовою навчання і виховання у ліцеї є державна мова (українська). Ліцей забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти через організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової, базової, профільної  загальної середньої (далі – Державний стандарт) на трьох рівнях:

 • початкова освіта (1-4 класи) – термін навчання 4 роки;
 • базова середня освіта (5-9 класи) – термін навчання 5 років;
 • старша профільна школа (10-12 класи) – термін навчання 3 роки.

На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їх особливих освітніх потреб.

На рівнях молодшої (початкової) та базової середньої освіти освітній процес організовується за такими циклами:

перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1–2 класи);

другий цикл початкової освіти – основний (3 –4 класи);

перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5–6 класи);

другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7–9 класи).

Здобуття профільної середньої освіти передбачає академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів. До 9-12 класів здобувачі освіти можуть зараховуватися на конкурсній основі, враховуючи потужність закладу.

1.12.Тернівський ліцей:

 • реалізує положення Конституції України, Закону України «Про освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
 • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;
 • забезпечує єдність навчання і виховання;
 • формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;
 • створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;
 • забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • охороняє життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти;
 • формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 • забезпечує добір і розстановку кадрів;
 • планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;
 • відповідно до статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;
 • встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
 • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • видає документи про освіту встановленого зразка;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу загальної середньої освіти.

1.13. Заклад діє на підставі цього Статуту, який розроблено на основі Закону України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

1.14. Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Мережа класів та їх наповнюваність у закладі затверджується виконавчим комітетом Тернівської сільської ради.

1.15. За погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради заклад визначає потребу у створенні класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, їх мережа затверджується виконавчим комітетом Тернівської сільської ради.

1.16. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

1.17. Учні можуть здобувати освіту  різними формами: очна, заочна, дистанційна, індивідуальна, вечірня, мережева, сімейна (домашня), екстернатна, педагогічний патронаж відповідно до положень  у системі загальної середньої освіти, затверджених галузевим Міністерством.

1.18. Мова навчання в освітньому закладі – українська.

1.19. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

1.20. Освітній заклад має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної Законом про освіту, спеціальними законами та/або установчими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

 • Освітній заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  • Освітній заклад має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу запогодженням із відділом освіти;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України.

1.23. В освітньому закладі створюються та функціонують: методичне об’єднання учителів 1-4 класів, методичне об’єднання класних керівників, психолого-педагогічний семінар та інші форми методичної роботи.

1.24. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.25. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти і здійснюються КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської» та її структурними підрозділами:  Холоднянською амбулаторією загальної практики – сімейної медицини та фельдшерсько -акушерським пунктом с. Тернівки.

Організація освітнього процесу

Ліцей планує свою роботу самостійно.

Основним документом, що  регулює  освітній процес,  є освітня програма, навчальний план,  який складається на основі  розроблених  Міносвіти  базових  навчальних планів з урахуванням і конкретизацією профілю ліцею.

Відповідно  до  навчального   плану ліцею   педагогічні працівники  самостійно  добирають навчальні програми,  підручники, допущені Міністерством освіти України,  а також  науково-методичну літературу,   навчально-наочні  посібники  та  обладнання,  форми, методи і засоби навчання.

Навчальні програми,   підручники   та  посібники,  розроблені педагогічними працівниками ліцею можуть використовуватись в освітньому процесі після експертизи.

Педагогічні працівники ліцею можуть поєднувати освітню   роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами   організації навчальних  занять  інноваційні технології навчання.

Поглиблена, профільна підготовка учнів досягається  в  результаті вивчення спеціальних курсів,  факультативів,  курсів  за  вибором, відвідування   занять   у   гуртках,   клубах,  студіях,  а  також стажування,  практики в навчальних  і  наукових лабораторіях,  на виробництві. У ліцеї може проводитись підготовка учнів  за індивідуальними навчальними планами,     дистанційна, змішана, пошукова та навчально-дослідна робота.

Поряд із традиційними  методами  і  формами  організації навчальних  занять  у ліцеї можуть застосовуватись інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання (теоретичне і технічне),  пошуково-дослідницька  робота,  у  тому числі літня навчально-дослідницька   практика   та   інші види навчальної діяльності.

Ліцей у  межах  часу,  передбаченого навчальним  планом,  самостійно встановлює  структуру навчального  року (за семестрами), а також тривалість навчального тижня. Тижневий режим роботи ліцею регламентується розкладом занять.

Головними принципами освітньої діяльності Тернівського ліцею є:

– забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

–   забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими
ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

– забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

– прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

–   нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою,
національними традиціями;

–   свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми,
закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

–  академічна доброчесність;

–  академічна свобода;

–  фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;

– гуманізм;

 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;

–  виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу,
його історико-культурного надбання і традицій;

–   формування усвідомленої потреби дотримуватися Конституції та законів
України, нетерпимості до їх порушення;

–  формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її
честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації
за будь-якими ознаками;

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Освітня діяльність у Тернівському ліцеї проводиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства. Освітній заклад планує свою роботу самостійно відповідно до Стратегії розвитку ліцею, Освітньої програми, перспективного та річного планів.

У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи освітнього закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи затверджуються педагогічною радою  закладу.

 • Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України або альтернативних освітніх програм, розроблених ліцеєм чи іншими суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами та затвердженими відповідно чинного законодавства про освіту. Освітня програма, за рішенням педагогічної ради, може бути наскрізною або для окремих рівнів освіти. Для осіб з особливими освітніми потребами освітня програма ліцею може мати корекційно-розвитковий складник. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею і затверджується наказом директора. На основі власної освітньої програми ліцей складає та затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
 • Освітній процес у Тернівському ліцеї здійснюється за груповою (денною) формою навчання. З урахуванням освітніх запитів, у ліцеї відповідно до чинного законодавства, організовується дистанційна та індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) форми навчання. Бажаючим, за рішенням педагогічної ради, надається право і створюються умови для прискореного закінчення ліцею. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники освітнього закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Зарахування здобувачів освіти до освітнього закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.5. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого освітнього закладу. Переведення здобувачів освіти до іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи  школяра встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, заяви від батьків або осіб, що їх замінюють та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого освітнього закладу.

2.6. Відповідно до поданих заяв, заклад визначає потребу у створенні групи продовженого дня та погоджує із відділом освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради. Наповнюваність групи продовженого дня затверджується виконавчим комітетом Тернівської сільської ради.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора освітнього закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається такий режим роботи груп продовженого дня:

 • – 15.30.

2.7. Освітній процес у Тернівському ліцеї організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше

1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, режим роботи Тернівського ліцею, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей. Режим роботи ліцею визначається педагогічною радою на основі нормативно – правових актів, затверджується директором за погодженням з відповідною територіальною установою Держпродспоживслужби України. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Під час літніх канікул адміністрація ліцею сприяє організації відпочинку дітей, в тому числі із соціально вразливих сімей, у таборах оздоровлення.

2.8. Тривалість уроків у Тернівському ліцеї становить:

у перших класах – 35 хвилин,

у других четвертих класах – 40 хвилин,

у п’ятих-одинадцятих класах – 45 хвилин.

2.9. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків,   що   складається   на   кожен   семестр   відповідно   до   робочого   навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором  ліцею.

Тижневий режим роботи освітнього закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять в освітньому закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.10. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.11. В освітньому закладі визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань дітей у навчанні, у другому класі – спосіб оцінювання визначається рішенням педагогічної ради освітнього закладу.

Оцінка учня – це його особиста інформація, яку вчитель не має  права розголошувати.

2.12. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві про базову  середню освіту та свідоцтві про здобуття повної загальної середньої освіти) відображаються досягнення здобувачів освіти у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.13. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти закладу здійснюється у порядку, встановленому  МОН України.

2.14. Навчання у випускних 4, 9, 11(12) класах завершується проведенням державної підсумкової атестації. Зміст, форма, порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН. У окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

2.15.  Учням, які закінчили певний ступінь освітнього закладу, видається

відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності або свідоцтво про закінчення початкової школи;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову  середню освіту;

по закінченні освітнього закладу – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Для учнів 3 та 4 класів НУШ, які вчаться за новим стандартом,  застосовується формувальне та підсумкове оцінювання.

2.16. За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти 2 – 8-х, 10-х (12-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів III ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову  середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

Учні, що закінчили навчальний рік на високому рівні отримують стипендію, а учні що отримали призові місця на Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах можуть бути нагороджені грошовою винагородою, відповідно до Програми «Обдаровані діти», що затверджена сесією Тернівської сільської ради.

2.17. Свідоцтва про базову  середню освіту, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої  освіти та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.18. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється відділом освіти.

2.19. Виховання здобувачів освіти у закладі здійснюється під час проведення уроків, факультативів, курсів за вибором, занять гуртків, секцій тощо.

2.20. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

Пріоритетними напрямами виховної системи у закладі є національно – патріотичне, козацько – лицарське та екологічне виховання.

2.21. Забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних

партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.22. Примусове залучення здобувачів освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.23. Дисципліна дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту освітнього закладу.

2.24. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учасників освітнього процесу забороняється.

2.25. У ліцеї  організовується підвезення учасників освітнього процесу шкільними автобусами  відповідно до Програми «Шкільний автобус»

(Постанови КМУ від 16 січня 2003 року № 31)

2.26.У Тернівському ліцеї можуть надаватись платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

2.27. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з
нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України (далі – МОН).

2.28. У Тернівському ліцеї ведеться поточне, тематичне, семестрове та річне
(підсумкове) оцінювання знань учнів. Результати оцінювання доводяться до учнів
класним керівником. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації та ЗНО визначається МОН.

2.29. Невід’ємною складовою освітнього процесу у Тернівському ліцеї є національно-патріотичне виховання. Педагогічні працівники ліцею в рамках освітнього процесу забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку учнів.

2.30.  Зарахування, відрахування та переведення учнів до Тернівського ліцею
здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів
до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти затвердженого наказом МОН.

2.31. Для зарахування дитини у Тернівський ліцей необхідно пред’явити:

– медичну довiдку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може
відвідувати  Тернівський ліцей;

– заяву батьків;

 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження дитини;

2.32.  Випускникам, які здобули базову та повну загальну середню освіту,
видається відповідний документ про освіту.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в Тернівському ліцеї є:

– учні (здобувачі освіти);

 • директор, заступник(и) директора;
 • педагогічні працівники, психолог, соціальний педагог, асистент вчителя (при організації інклюзивної освіти), бібліотекар;
 • інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

 • Статус учасників освітнього процесу, їхні права, обов’язки, трудові відносини (призначення і звільнення з посади), навантаження та інші види діяльності, атестація, тощо, визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

3.3.Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і освіти темпу здобуття, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватись правил щодо використання мобільних телефонів в межах освітнього закладу;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3.4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Для здобувачів освіти встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, статутом закладу загальної середньої освіти.

3.5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. Учні можуть залучатися до прибирання території закладу, навчальних кабінетів, проведення екологічних акцій, «добрих справ».

3.6. Педагогічними працівниками освітнього закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

В разі відсутності профільного вчителя окремі уроки, гуртки можуть проводити інші фахівці з якими укладається відповідна угода.

За наказом керівника педагогічні працівники можуть залучатися до інших видів робіт.

3.7. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку.

Кожен педагог самостійно визначає місце підвищення кваліфікації.

 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • безкоштовне підвезення до місця роботи (за рішенням сесії Тернівської сільської ради);
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
 • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

3.8.  Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

3.9. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

3.10. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.11. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.12. Атестація педагогічних працівників ліцею є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3.13. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо).

3.14. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.15. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

3.16. Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
 • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3.17. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • сприяти розслідуванню фактів псування шкільного майна.

3.18. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

3.19. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти.

3.20. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в

освітньому закладі;

 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню освітнього закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації освітнього процесу.
 1. 21. Представники громадськості зобов’язані:
 • дотримуватися статуту освітнього закладу;
 • виконувати накази та розпорядження керівника освітнього закладу, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати здобувачів освіти від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 1. IV. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

– засновник – Тернівська сільська рада та її уповноважений орган – відділ освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради;

 • керівник закладу освіти;
 • колегіальний орган управління закладу освіти;
 • колегіальний орган громадського самоврядування;

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

4.2. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються Законом «Про освіту» та іншими законами України, установчими документами закладу освіти.

4.3. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

 • затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;
 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
 • реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

4.4. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.6. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

4.7. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

4.8. Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

4.9. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

4.10. Колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада, повноваження якої визначаються законом «Про освіту»,  статутом закладу освіти.

4.11. Педагогічна рада закладу:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.
 • Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

4.12. У ліцеї можуть діяти:

–  органи самоврядування працівників закладу освіти;

– органи самоврядування здобувачів освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.13. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу закладу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.14.  Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами ліцею.

 1. ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень ліцею, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

5.2.  Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків.

Найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії.

Кожний наступний посадовий оклад науково-педагогічного працівника підвищується не менше ніж на 10 відсотків від попереднього.

5.3. Науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам закладу  встановлюються доплати за наукові ступені та вчені звання відповідно до закону.

5.4. Педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

понад три роки – 10 відсотків;

понад 10 років – 20 відсотків;

понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

5.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ліцею  і затверджується відділом освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки ( посадового окладу ) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

 1. 6. У ліцеї передбачені такі види надбавок:
 • встановлення додаткової оплати в розмірі 10 % від посадового окладу вчителям інформатики за обслуговування електронно-обчислювальної техніки;
 • надбавки за складність та напруженість у роботі:
 • 40 % за завідування шкільними музеями;
 • 5 % за ведення сайту школи;
 • 10 % – за виконання обов’язків механіка шкільного автобуса;
 • 10% – за завідуванням спортивним залом;
 • 15 % водію шкільного автобуса за класність;
 • до 20 % посадового окладу педагогічним працівникам школи

( відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 )

5.7. За рішенням сесії Тернівської сільської ради  можуть бути передбачені

надбавки  педагогічним працівникам за:

– за керівництво методичними об’єднаннями ;

– за завідування навчальними кабінетами.

5.8. Педагогічний працівник, який пройшов добровільну сертифікацію відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, отримує щомісячну доплату в розмірі 30 % посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

5.9. Заклад  має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

5.10. Керівник ліцею відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам (членам профспілки) доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо. Відповідно до колективного договору, статті 57 «Про освіту», при наявності коштів педагогічним працівникам (членам профспілки) виплачувати в кінці року згідно наказу директора та рішення комісії з надання щорічної премії за сумлінну працю та добросовісне виконання посадових обов’язків премію.

Відповідно до прийнятої програми «Обдаровані діти» педагогічним працівникам, що підготували учнів-переможців виплачувати одноразову премію (за наявності коштів).

5.11. Педагогічним працівникам за рахунок власних надходжень закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладів  або колективним договором.

5.12. Працівників, яких приймають на роботу брати на контрактну основу

(з 1 вересня до 25 травня).

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

6.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради.

6.2. Майно ліцею перебуває у комунальній власності Тернівської сільської  ради і закріплено за ним на правах оперативного управління.

6.3. Заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.4. Об’єкти та майно закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

6.5. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, майстерні обслуговуючої праці, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, їдальні, архіву, музейного комплексу,  медичного і комп’ютерних кабінетів,  теплиці, кабінету соціального педагога (кабінет профспілки), центру учнівської творчості, кабінету релаксації, тиру, внутрішніх вбиралень, приміщень для інженерно – технічного та навчально – допоміжного персоналу, спортивної площадки та спортивних споруд.

6.6. Відповідно до рішення виконкому Черкаської обласної ради народних депутатів від 30.11.1978р. № 605 заклад має земельну ділянку, де розміщуються приміщення школи, спортивний майданчик, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

6.7. Працівники закладу в своїй роботі можуть використовувати власні матеріальні цінності протягом одного навчального року з дозволу керівника ліцею.

6.8. Фінансування закладу  здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.9. Фінансово-господарська діяльність ліцею проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

6.10. Джерелами фінансування закладу  є:

 • кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, теплиці, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

6.11. Заклад є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновника закладу, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших відрахувань), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.13. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі  визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.

6.14. Штатний розпис ліцею затверджуються керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

7.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

7.2. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю), що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти є інституційний аудит закладу освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

7.3. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

7.4. У позаплановому порядку інституційний аудит проводиться, якщо заклад освіти має низьку якість освітньої діяльності. Також інституційний аудит може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу.

7.5. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

7.6. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами.

VIII. Міжнародне співробітництво

8.1. Освітній заклад за наявності належної матеріально – технічної  та соціально – культурної  бази має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) закладу приймається Тернівською сільською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу її працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

     

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни і доповнення до цього статуту затверджуються рішенням сесії Тернівської сільської ради та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Сільський голова                                              І.А. Борисенко